نحوه ارزیابی عملکرد مشاوران

page search 512

 نحوه ارزیابی عملکرد واحدهای خدمات مهندسی ارزش

تا کنون آئین نامه یا دستورالعملی در خصوص ارزیابی عملکرد واحدهای خدمات مهندسی ارزش تدوین نشده است. معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی ریاست جمهوری در پیوست شماره چهار مجموعه دستورالعملهای مطالعات مهندسی ارزش در دوره پیش از عملیات اجرا و ساخت،  راهنمایی را جهت ارزیابی عملکرد خدمات واحدهای مهندسی ارزش به کارفرمایان پیشنهاد (گروه سوم) کرده است که آن را با عنوان (راهنمای عمل و کنترل مراحل مختلف در فرآیند مهندسی ارزش) آورده است.

 شرکت توانیر در پیوست شماره 5 نظامنامه مهندسی ارزش در صنعت برق فرمی را در با عنوان (راهنمای کنترل فرآیند انجام مطالعات و ممیزی) در خصوص ارزیابی عملکرد واحدهای خدمات مهندسی ارزش ارائه کرده است.

سایر کارفرمایان استفاده کننده از خدمات مشاوران مهندسی ارزش بر اساس فرمت ارزیابی خود، عملکرد واحدهای خدمات مهندسی ارزش را مورد ارزیابی قرار می دهند.

   پایگاه مرجع دانش مهندسی ارزش ایران (www.iranvalue.com) از کلیه افراد متخصصی که در خصوص نحوه ارزیابی عملکرد واحدهای خدمات مهندسی ارزش، مطلب یا پیشنهادی دارند دعوت می نماید تا جهت انعکاس آن در این صفحه، مطالب خود را ارائه دهند. در صورت نیاز به ارتباط با ما از این لینک کمک بگیرید.