شرایط لازم مشاوران

page search 512

شرایط لازم مشاوران مطالعات مهندسی ارزش

در کشور ما، در دو قانون، شرایط شرکتهای مشاوره مهندسی ارزش توضیح داده شده است، قانون اول آيين‌نامه بند « هـ» ماده (29) قانون برگزاري مناقصات است که تا کنون کلیه کارفرمایان از آن پیروی کرده‌اند و قانون دوم، مجموعه دستورالعمل‌های مطالعات مهندسی ارزش در دوره پیش از عملیات اجرا و ساخت که از نوع اول (لازم‌الاجرا) بوده و تاکنون اکثر کارفرمایان مفاد آن را جهت انتخاب شرکتهای مشاوره مهندسی ارزش اعمال نکرده‌اند.

الف) آيين‌نامه بند « هـ» ماده (29) قانون برگزاري مناقصات، شرکت‌های زیر را مجاز به ارائه خدمات مهندسی ارزش نمی‌داند:

-شرکتهایی که در طراحی و نظارت پروژه حضور داشته اند.

 

ب) مجموعه دستورالعمل‌های مطالعات مهندسی ارزش در دوره پیش از عملیات اجرا و ساخت که از نوع اول (لازم‌الاجرا) می‌باشد، (صفحه 10 در فرآیند شماره 5) شرکت‌های دارای شرایط زیر را مجاز به ارائه خدمات مهندسی ارزش می‌داند:

-واحد خدمات مهندسی ارزش باید از میان مشاوران پایه 1 در رشته‌های مرتبط با موضوع مطالعه مهندسی ارزش، برگزیده شود.

-در صورتی که در مشاوران حاضر در فهرست کوتاه موضوع ماده 8 از آئین نامه نحوه انتخاب و ارجاع کار به مشاوران به شماره 17234/ت 28422 هـ مورخ 7/4/1383 افراد دارای تخصص و تجربه تعیین شده توسط کارگروه برنامه‌ریزی مطالعات مهندسی ارزش، عضویت نداشته باشند، مشاور (واحد خدمات مهندسی ارزش داوطلب ارایه کننده اظهار نامه توان انجام کار) می‌تواند از همکاری افراد واجد شرایط خارج از سازمان خود بهره‌گیری نماید (این افراد نباید عضو تیم طراحی پروژه باشند اما مدیر طراحی تیم در مشاور پروژه می‌تواند عضو تیم مهندسی ارزش نیز باشد). اطمینان از صلاحیت افراد معرفی شده و حضور آنها در تیم مهندسی ارزش بر عهده هیأت انتخاب مشاور (موضوع ماده 6 از آئین‌نامه نحوه انتخاب و ارجاع کار به مشاوران به شماره 17234/ت 28422 هـ مورخ 7/4/1383) و دستگاه اجرایی است و ضرورتی به تشخیص صلاحیت مجدد واحد مجدد واحد خدمات مهندسی ارزش از سوی دفتر امور مشاوران و پیمانکاران سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور نیست.

-هر واحد خدمات مهندسی ارزش در هر مقطع زمانی می‌تواند حداکثر دو قرارداد مهندسی ارزش منعقد کند و قراردادهای مهندسی ارزش منعقد شده، ظرفیت آماده کار مشاور را کاهش نمی‌دهد (کنترل این محدودیت توسط دفتر امور مشاوران و پیمانکاران، در هنگام ارائه فهرست بلند به دستگاه اجرایی انجام می‌شود).

-واحد خدمات مهندسی ارزش نمی‌تواند از میان واحدهای خدمات مشاوره که در محدوده مطالعات مهندسی ارزش، خدمات مطالعه امکان‌سنجی، طراحی مفهومی، پایه، تفصیلی و اجرایی، کنترل‌های مهندسی و خدمات مدیریت طرح ارائه داده‌اند، انتخاب شود.

 

جهت آشنایی با انواع اسناد مناقصات مهندسی ارزش از این لینک استفاده کنید.