گزارش مطالعات

انواع گزارش یک مطالعه مهندسی ارزش

شرکت‌های مشاوره مهندسی ارزش در هر مطالعه 3 گزارش به کارفرمای پروژه تحویل می‌دهند:

گزارش اول: گزارش کارگاه پیش مطالعه

گزارش دوم: گزارش کارگاه اصلی مطالعه

گزارش سوم: گزارش نهایی مطالعه

 • گزارش پیش مطالعه

  (گزارش اول)

   

  گزارش پیش مطالعه، گزارش اول از سه گزارشی است که مشاور ارزش به تعداد اعضای تیم منتشر و در کارگاه مطالعه ارائه می کند. این گزارش پس از اتمام گام پیش  مطالعه مهندسی ارزش و قبل از کارگاه اصلی به کارفرما ارائه می‌شود.

  در زیر سرفصل های گزارش پیش مطالعه به همراه نمونه واقعی از گزارش پیش مطالعه مهندسی ارزش تقاطع غیر همسطح رحمت رضوان که در شیراز انجام شده است آورده شده.

   

   

  عنوان مطالب

  تعداد صفحات

  مقدمه:

  1

   

   

   

  فصل اول: تاریخچه مهندسی ارزش

  3

   

  تاریخچه مهندسی ارزش

  3

   

   

   

  فصل دوم: تعریف و برنامه کار مهندسی ارزش

  9

   

  تعریف و برنامه کار مهندسی ارزش

  9

   

   

   

  فصل سوم: تجارب مهندسی ارزش در زمینه پروژه مورد مطالعه

  10

   

  تجارب مهندسی ارزش در زمینه پروژه مورد مطالعه

  10

   

   

   

  فصل چهارم: معرفی تیم مطالعه

  2

   

  معرفی تیم مطالعه

  2

   

   

  فصل پنجم: ارائه روند گام پیش مطالعه

  10

   

  ارائه روند گام پیش مطالعه

  10

   

   

  فصل ششم: مبانی مطالعه

  1

   

  مبانی مطالعه

  1

   

   

  فصل هفتم: بررسی شرایط طرح مبنا

  ---

   

  بررسی مشروح طرح مبنا

  ---

   

  بررسی مقایسه گزینه‌های طرح مبنا

  ---

   

  بررسی مدل هزینه، زمان و انرژی

  ---

    نمونه گزارش پیش مطالعه

 •  گزارش کارگاه مهندسی ارزش

  (گزارش دوم)

   

  گزارش کارگاه، گزارش دوم از سه گزارشی است که مشاور ارزش به کارفرما ارائه می کند. این گزارش حدوداً چهل صفحه ای، پس از اتمام گام مطالعه مهندسی ارزش به کارفرما ارائه می‌شود. در بسیاری از مطالعات فاز ارائه در زمانی دیگر از کارگاه برگزار می گردد و گزارشات کارگاه فازهای یک تا پنج مطالعات را شامل می شود.

  در زیر سرفصل های گزارش کارگاه به همراه نمونه واقعی از گزارش مطالعه که در صنعت برق انجام شده است آورده شده.  

   

  عنوان مطالب

  تعداد صفحات

  مقدمه:

  1

   

   

   

  فصل اول: خلاصه اقدامات انجام شده و نتایج کارگاه

  5

   

  نهایی نمودن معیارهای ارزش و وزن دهی به آن‌ها

  ---

   

  تعیین اجزا و کارکردها

  ---

   

  تعیین کارکردهای اصلی به عنوان زمینه‌های خلاقیت

  ---

   

  خلق ایده‌های جدید برای کارکردها

  ---

   

  ساخت سناریوها

  1

   

  ارزیابی سناریوها

  1

   

   

   

  فصل دوم: برنامه کارگاه

  3

   

  برنامه زمانبندی کارگاه

  3

   

   

   

  فصل سوم: گام پیش مطالعه

  8

   

  تاریخچه پروژه

  1

   

  مرحله کار پروژه

  ---

   

  اهداف پروژه

  ---

   

  اهداف مهندسی ارزش

  ---

   

  الزامات پروژه

  ---

   

  محدوده مهندسی ارزش

  ---

   

  ذینفعان

  ---

   

  وضعیت موجود

  ---

   

  طرح پایه

  ---

   

  استانداردهای مورد استفاده

  ---

   

  تیم مهندسی ارزش

  1

   

  معیارهای ارزش

  ---

   

   

  فصل چهارم: فاز اطلاعات

  2

   

  فاز اطلاعات

  1

   

  تعیین اولویت معیارهای ارزش

  1

   

   

  فصل پنجم: تحلیل کارکرد

  2

   

  فاز تحلیل کارکرد

  1

   

  شناسائی کارکردها

  ---

   

  ترسیم نمودار تحلیل سلسله مراتبی

  ---

   

  تعیین زمینه های خلاقیت

  ---

   

   

  فصل ششم: فاز خلاقیت

  2

   

  فاز خلاقیت

  1

   

  ایده های ارائه شده در فاز خلاقیت

  1

   

   

  فصل هفتم: فاز ارزیابی

  3

   

  فاز ارزیابی

  1

   

  ارزیابی ایده ها و ایده های پذیرفتنی

  1

   

  ایده های قابل مطالعه

  1

   

   

  فصل هشتم: فاز توسعه

  10

   

  فاز توسعه

  2

   

  ساخت سناریوها

  2

   

  هزینه سناریوها

  2

   

  ارزیابی سناریوها

  2

   

  نتیجه نهایی

  2

   

   

  پیوست

  5

   

  تصاویر کارگاه

  5

         

    نمونه گزارش کارگاه مهندسی ارزش

 •  گزارش نهائی مطالعه مهندسی ارزش

  (گزارش سوم)

   

  گزارش نهائی مطالعه، گزارش آخر از سه گزارشی است که مشاور ارزش به کارفرما ارائه می کند. این گزارش پس از اتمام گام پس مطالعه مهندسی ارزش به کارفرما ارائه می‌شود.

  در زیر سرفصل های گزارش نهائی مطالعه به همراه نمونه واقعی از گزارش نهائی که در سازمان بهره‌وری انرژی ایران انجام شده است آورده شده.

   

  عنوان مطالب

  تعداد صفحات

  مقدمه:

  1

   

   

   

  فصل اول: فرآیند و برنامه کارگاه مهندسی ارزش

  3

   

  فرآیند مهندسی ارزش

  1

   

  برنامه زمانبندی کارگاه

  1

   

  اسامی شرکت کنندگان در کارگاه

  1

   

   

   

  فصل دوم: داده‌های پروژه و کارگاه مهندسی ارزش

  9

   

  تاریخچه پروژه

  1

   

  تعیین اهداف، محدوده، الزامات و محدودیت‌های پروژه

  1

   

  تعیین اهداف و محدودیت‌های کارگاه مهندسی ارزش

  1

   

  خلاصه طرح پایه

  1

   

  مرحله کار پروژه

  1

   

  هزینه طرح مبنا

  1

   

  برنامه زمانبندی پروژه

  1

   

  معیارهای ارزش

  1

   

  ذینفعان پروژه

  1

   

   

  فصل سوم: تحلیل کارکرد

  3

   

  تحلیل کارکرد

  1

   

  جدول تحلیل کارکرد

  1

   

  ترسیم نمودار تحلیل سلسله مراتبی

  1

   

   

  فصل چهارم: فاز خلاقیت و ارزیابی

  ---

   

  فاز خلاقیت و ایده پردازی

  ---

   

  خلاقیت‌های مطرح شده

  ---

   

  ارزیابی و امتیازدهی به ایده ها

  ---

   

  دسته بندی ایده ها با توجه به محدوده پروژه

  ---

   

  غربال اولیه ایده ها و تعیین گزینه ها

  ---

   

  تعیین گروههای کاری مربوط به توسعه ایده های غربال ده

  ---

   

  بازنگری و ارزیابی معیارهای ارزش

  ---

   

   

  فصل پنجم: بسط و توسعه ایده‌ها

  ---

   

  معرفی فاز توسعه

   

   

  ترکیب گزینه‌ها و تعریف سناریو

  ---

   

  امتیازدهی به طرح پایه و سناریوها بر اساس معیارهای ارزش

  ---

   

  انتخاب سناریوی برتر

  ---

   

  جمع بندی نهائی

  ---

   

   

  پیوست

  ---

   

  جدول هزینه سناریو و طرح پایه

  ---

   

  کاربرگها

  ---

   

  لیست افراد حاضر در جلسات کارگاه

  ---

   

  نمونه گزارش نهائی مطالعه