تعریف مهندسی ارزش

  • save logo
   تعریف انجمن بین المللی مهندسی ارزش از مهندسی ارزش
    
   The value methodology (VM), a systematic and structured approach, improves projects, products, and processes. VM is used to analyze manufacturing products and processes, design and construction projects, and business and administrative processes. VM helps achieve balance between required functions, performance, quality, safety, and scope with the cost and other resources necessary to accomplish those requirements. The proper balance results in the maximum value for the project
  • nashreyeh 32917

    تعریف نشریه ۳۲۹۱۸ معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور از مهندسی ارزش

   (دستورالعمل ارجاع کار و انعقاد قرارداد با واحدهای خدمات مهندسی ارزش)


   مهندسی ارزش، تلاشی سازمان یافته است که با هدف بررسی و تحلیل فعالیت های طرح در مراحل، طراحی، اجرا، بهره‌برداری و نگهداری انجام می‌شود. این بررسی با استفاده از تجارب، ابتکارها و خلاقیت‌های متخصصان در جهت تحلیل کارکرد سیستم‌ها، عوامل، تجهیزات، تأسیسات، به منظور دستیابی به کارکردهای پیش بینی شده با کمترین هزینه و با حفظ و یا ارتقای کیفیت و قابلیت اطمینان و کارائی انجام می شود.

  • 30-7-2011 2-30-12 PM

   تعریف نشریه شماره ۸ وزارت نفت از مهندسی ارزش
   (دستورالعمل ارجاع کار و انتخاب واحدهاي مهندسي ارزش و شرح خدمات آن در طرحهاي صنعت نفت)

   مهندسی ارزش، کاربرد سازمان یافته فنون شناخته شده‌ای است که با تحلیل کارکردها و استفاده از فکر خلاق، تحقق اهداف طرح را با کمترین هزینه دوران عمر و با حفظ و یا ارتقای کیفیت طرح، نتیجه خواهد داد.

  • 30-7-2011 2-31-00 PM
   تعریف محمود کریمی در کتاب بهبود بی تردید از مهندسی ارزش

   مهندسی ارزش رویکردی است گروهی، نظام‌مند، کارکردگرا و دارای کاربرد حرفه‌ای که برای ارزیابی و بهبود ارزش یک مجصول، طراحی یک وسیله، یک سیستم و یا اجرای پروژه‌های صنعنی، عمرانی و خدماتی به کار گرفته می شود.
  • 30-7-2011 2-31-25 PM 
   تعریف یعقوب قلی‌پور در کتاب مبانی مهندسی ارزش از مهندسی ارزش

    مهندسی ارزش مجموعه‌ای از فنون سازمان یافته و خلاق است که در جهت تحلیل کارکردهای محصول، خدمت یا سیستم هدایت می‌شوند در حالی که هدف آنها دستیابی به کارکردها با کمترین هزینه کل، به همراه مقتضیاتی است که ارزش آنها را تشکیل می‌دهد مانند کارائی، قابلیت اعتماد، قابلیت نگهداری، ظاهر و ...
  •  
   جمع‌بندی تعریف مهندسی ارزش

   1-    یک ابزار قدرتمند است.
   2-    جهت حل مسئله  و یا تحلیل فعالیت‌های طرح به‌کار می‌رود.
   3-    صرفأ موجب کاهش هزینه و یا افزایش کیفیت و کارکرد نمی‌شود.
   4-    مهندسی ارزش موجب افزایش شاخص ارزش محصول و یا خدمات می‌شود.
   5-    نظام‌مند و دارای برنامه کار است.
   6-     مهندسی ارزش می‌تواند برای افزایش ارزش یک محصول و یا خدمات به‌کار رود.
   7-    در هر یک از مراحل طراحی محصول یا پروژه می‌تواند به‌کار ‌رود.
   8-    در محاسبه شاخص ارزش جمع هزینه اولیه به‌همراه هزینه طول‌عمر ملاک است.
   9-    مهندسی ارزش، تحلیل ارزش و یا مدیریت ارزش با عنوان عام روش‌شناسی ارزش یا متدولوژی ارزش شناخته می‌شود.
 •  

  مهندسی ارزش

  Value engineering

  مهندسی ارزش کاربرد سازمان یافته فنون شناخته شده‌ای است که برای بررسی عملکرد یک محصول و یا خدمت مورد استفاده قرار می‌گیرد و با استفاده از فکر خلاق به منظور تأمین کارکرد موردنیاز برای تحقق اهداف طرح به طور مطمئن و با کمترین هزینه دوران عمر و با حفظ و یا ارتقای کیفیت و حفظ ایمنی و ویژگی‌های زیست‌محیطی می‌باشد. 

     
     

  برنامه‌ریزی ارزش

  Value planning

  برنامه‌ریزی ارزش با همان مفهوم مهندسی ارزش است که، در مرحله برنامه‌ریزی، مرحله اولیه، مرحله مفهومی و امکان‌سنجی طرح کاربرد دارد. 

     
     

  مدیریت ارزش 

  Value management

  با همان مفهوم ارزش است با این تفاوت که در تمام مراحل طرح کاربرد دارد و نسبت به برنامه‌ریزی ارزش، مهندسی ارزش، تحلیل ارزش معمولاً در سطح بالاتری قرار دارد. 

     
     

  تحلیل ارزش

  Value analysis

  تحلیل ارزش با همان مفهوم مهندسی ارزش است و معمولاً در مراحل بعد از طراحی و ساخت به کار می‌رود. 

     
     

  پیشنهاد تغییر به روش مهندسی ارزش

  Value engineering change proposal (VECP) 

  پیشنهادی که پیمانکار براساس شرایط قرارداد با هدف کاهش مبلغ پیمان یا هزینه دوره عمر محصول (موضوع پیمان) با استفاده از تجربه و خلاقیت و فن مهندسی ارزش به کارفرما می‌دهد. 

     
     

  متدولوژی ارزش

  Value methodology

  کاربرد نظام‌مند فنون سازمان یافته‌ای است که کارکردهای یک محصول یا خدمت را مشخص و بهای آن کارکردها را تعیین می‌کند و در نهایت کارکردهای ضروری برای کارایی مورد نیاز را با کمترین هزینه محقق می‌سازد. 

     
     

  ارزش

  Value

  الف- معادل واقعی یا عادلانه هر چیز به ویژه وقتی که فروخته یا معاوضه می‌شود، قیمت مناسب آن بر حسب پول یا کالا در یک زمان مشخص. قیمت بازار، کیفیتی از یک چیز که بر طبق آن می‌توان گفت که از درجه مطلوبیت، سودمندی، منزلت، اهمیت و ... کمتر یا بیشتری برخوردار است.

  ب- کمترین هزینه‌ای که توسط آن یک کارکرد را می‌توان به صورت مؤثر و قابل اطمینان و با کیفیت مشخص و کارایی که مورد نیاز بهره‌بردار است، انجام داد. 

     
     

  بها

  Worth

   - ارزش مادی، به‌ویژه هنگامی که بر حسب پول یا سایر چیزها مبادله می‌شود. کیفیتی از چیز که به آن اهمیت، ارزش و شایستگی می‌بخشد و قابل اندازه‌گیری بوده و با آن سنجیده می‌شود. مبلغی که در ازای تملک آن چیز باید پرداخت کرد.

      - کمترین هزینه‌ای که به وسیلة آن عملکرد مورد انتظار از یک جزء کاری یا کالایی قابل دستیابی است. 

     
     

  توفان اندیشه

  Brain storming

   - تولید دینامیکی فکر و ایدة نو توسط گروهی غیرسازمان یافته است. هر فکر و پیشنهادی بدون انتقاد پذیرفته می‌شود. این فرایند در مهندسی ارزش کاربرد دارد.

     -  یک فرایند که در آن شرکت کنندگان در کارگاه توفان اندیشه در برابر یک مسئله تا آنجا که می‌توانند راه حل‌های ممکن را بدون هر گونه انتقاد ارائه می‌کنند. 

     
     

  شاخص ارزش

  Value index

  -     شاخص ارزش عبارت است از مجموع درآمدهای حاصل از هر گزینه (ارزش کارکرد) تقسیم بر مجموع هزینه‌های آن (هزینه‌های کارکرد).

      -     شاخص ارزش، نشانة پتانسیل اصلاح یا ارتقا برای کار مورد نظر است و برابر هزینة تقسیم بر ارزش آن می‌باشد. 

     
     

  کنترل ارزش

  Value control

  بررسی و بازنگری ارزش تخمین زده شده در فرایند تحلیل ارزش 

     
     

  کارکرد

  Function

  الزامات و خواسته‌هایی است که موجب برآورده شدن نیاز و رضایت مشتری می‌شود. 

     
     

  کارکرد اصلی

  Basic function

  الف- کارکرد اصلی بیانگر هدف اصلی یک محصول یا یک خدمت بوده و موجب تولید یا فروش آن محصول یا خدمت می‌باشد و برای مصرف کننده ضروری است و مهمترین ویژگی مصرفی هر محصول یا خدمت را شامل می‌شود.

  ب- هدف اولیه یا مهمترین فعالیتی که توسط یک محصول یا خدمت انجام می‌شود. کارکرد اصلی باید همیشه محقق شود، اما ممکن است روش‌ها و طراحی‌های مربوط به تحقق آن تغییر کند. 

     
     

  کارکرد ثانویه

  Secondary function

  الف- کارکردی است که به منظور مقاصد دیگری 0غیر از هدف) مطرح شود و به طور مستقیم با مقاصد اصلی مربوط نمی‌شود و ممکن است آنها را پشتیبانی کند یا برای زیبایی به کار رود.

  ب- کارکرد ثانویه کارکردی است که کارکرد اصلی را پشتیبانی نموده و نتیجه طراحی صورت گرفته برای حصول کارکرد اصلی می‌باشد. 

     
     

  هزینه

  Cost

  مخارج ضروری برای تولید یک محصول، خدمت، فرایند یا ساخت. 

     
     

  قیمت

  Price

  مقدار مقطوع و مشخص است که از سوی استفاده کننده یا بهره‌بردار برای خرید محصول مورد مطالعه پرداخت می‌شود. 

 • A

  B

  کارکرد اصلی Basic Function

  C

  هزینه Cost
  خلاقیت Creativity
  هزینه کارکرد Cost Of Function

  D

  فاز توسعه Development

  E

  ارزش اعتباری Esteem Value
  ارزش مبادله ای Exchange Value
  فاز ارزیابی Evaluation Phase

  F

  کارکرد Function
  تسهیل گر Facilitator

  G

  H

  I

  اصل ابداعی Inventive Principles

  J

  K

  L

  M

  N

  O

  P

  قیمت Price
  عملکرد Performance
  پیش مطالعه Pre-study
  مطالعه تکمیلی Post Study

  Q

  R

  S

  محدوده Scope

  T

  U

  ارزش کاربردی Utility Value

  V

  شاخص ارزش Value Index
  مطالعه ارزش Value Study

  W

  بهاء Worth

  X

  Y

  Z

 • eraeh

  فایل‌های ارائه مهندسی ارزش از طریق لینک‌های زیر قابل دریافت است. چنانچه مایل هستید فایل ارائه شما نیز در این لیست قرار گیرد، از طریق این لینک، فایل خود را برای ما ارسال نمایید تا در دسترس علاقمندان به حوزه مهندسی ارزش قرار گیرد.