معرفي پدر مهندسي ارزش دنیا

معرفي پدر مهندسي ارزش دنیا

 لارنس دلاس مايلز (1985 1904)

 

لارنس دلاس مايلز در آوريل سال 1904 در نپراسكا متولد شد. پدرش مدير مدرسه و مادرش وينتاكانكل مايلز معلم مدرسه ابتدايي بود. در سال 1918 تحصيلات ابتدايي خود را در مدرسه «دِرسي» به پايان رساند و در سال 1921 تحصيلات دوره دبيرستان را يك سال كمتر از معمول (در سه سال) طي كرد.

در فاصله سالهاي 1928 تا 1935 يك سال را در كسوت معلمي و رياست دبيرستان وينباگو سپري كرد، سال ديگر دستيار تحويلدار بانك شد و سال سوم را به عنوان تحويلدار در اولين بانك بينالمللي وينباگو مشغول به كار شد. در فاصله سالهاي 1932 تا 1938، بهعنوان مهندس طراح در جنرال الكتريك زير نظر وايت مدير يكي از بخشهاي توليد جاروبرقي اشتغال يافت. در اين شش سال، او دوازده حق امتياز انحصاري براي طراحيهاي جديدش در زمينه لولههاي جاروبرقي و حوزههاي مرتبط بدست آورد. در سال 1938 تا 1944، به بخش خريد جنرال الكتريك منتقل شد، كه زير نظر هري ارليكر مدير بخش خريد كار ميكرد. وي با فروشندگان به گونهاي همكاري ميكرد كه شركت متحمل هزينههاي كمتري شود. در سالهاي 1944 تا 1947 مدير خريد يكي از بخشهاي جنرال الكتريك شد.

در طول جنگ جهاني دوم كه كمبود قطعات و مواد، بسياري از شركتها را تحت فشار قرار داده بود، مايلز مسئول يافتن و تأمين بسياري از اين مواد و قطعات براي شركت جنرال الكتريك شده بود. پيگيري تأمين قطعات و مواد اوليه و همچنين توجه شديد به عملكردي كه از هر قطعه انتظار ميرفت، باعث ايجاد يك نگرش نوين در وي شد. مايلز، به مرور زمان به اين پرسش رسيد: «چه كاركردي بايد انجام گيرد؟» بعدها با همين بينش، وقتي كه مايلز مدير خريد و تداركات شركت جنرال الكتريك شد (1944)، تبلور اين كه «من چه كاركردي را خريداري ميكنم؟» به جاي «چه ماده يا قطعهاي را خريداري ميكنم؟» با شدت بيشتر، قوت گرفت و مفهوم تحليل كاركرد شكل گرفت. اين مفهوم پايه و اساس مهندسي ارزش (تحليل ارزش يا... ) به حساب ميآيد.

او دريافت و تأكيد كرد كه رويكرد سنتي موجب ميشود كه اسير طرح موجود شويم و نو انديشي سركوب گردد. همچنين تأكيد كرد كه تمركز روي كاركردها موجب ايجاد آزادي انديشه و تفكر براي نايل شدن به راهحلهاي بهتر ميشود. مايلز اين روش، تكنيك يا رويكرد جديد را تحت عنوان «تحليل ارزش» به جهان صنعت عرضه داشت. بدين ترتيب مهندسي ارزش در دهههاي 1940 و 1950 ميلادي در زمينة طراحي محصولات صنعتي به كارگرفته شد. بعدها، مهندسي ارزش در زمينههاي متعددي از جمله پروژههاي عمراني به كار گرفتهشد كه با موفقيت قابل توجه در كاهش هزينه و بهبود كيفيت همراه گرديد.

در پاييز 1947 دوباره به بخشي كه آقاي ارليكر مسؤول آن بود بازگشت و از سوي او براي توسعه روشي كه كارايي هزينه و توليد را بهبود بخشد، انتخاب شد.در دسامبر 1947 پايههاي روش كاركردي تحليل ارزش گذاشته شد. در سالهاي 1948 تا 1953، آقاي وين مدير بخش مهندسي جنرال الكتريك و آقاي چمين مدير توليد، دستاوردهاي برنامههاي آقاي مايلز را مورد حمايت قرار دادند كه نتايج زير را به دنبال داشت:

1) آموزش 1000 نفر در هر سال 2) استفاده از يك گروه شش تا هشت نفري براي آموزش 3) انتقال آموزش به محيط كارخانه 4) صرفهجويي 10ميليون دلاري در چهار سال اول اجراي برنامه 5) ارايه سخنراني به درخواست فرمانده نيروي دريايي آمريكا براي نيروي دريايي كه منجر به ترويج برنامه در نيروي دريايي آمريكا شد. 

در سالهاي 1954 تا 1958 فروشندگان جنرال الكتريك تحليل ارزش را راهي براي تامين خواستههاي مشتريان و به تبع آن دريافت سفارشهاي بيشتر يافتند. براي مثال سفارشهاي موتور پمپهاي جت جنرال الكتريك كه از سوي شركت فلاينت اندوالينگ صورت گرفته بود، در طول يكسال از 11 هزار دلار به313 هزار   دلار رسيد. و اين در زماني رخ داد كه كاركنان فلاينت اندوالينگ در محصولات خود تاثيرات تكنيك تحليل ارزش اعمال شده را مشاهده كردند.

- در سال 1956، تعداد 2500 نفر از در سمينارهاي آموزشي مهندسي ارزش شركت كردند.

    - مديران جنرال الكتريك به تحليل ارزش روي آورند تا سودهاي از دست رفته خود در تجارت را بازيابند.

    - در فاصله سالهاي 1959 تا 1964 اين تكنيك از انحصار نيروي دريايي آمريكا جدا شد.

- در سال 1959 انجمن مهندسان ارزش آمريكا شكل گرفت.

    - در فاصله سالهاي 1960 تا 1962 آقاي مايلز به عنوان اولين مدير انجمن مهندسي ارزش آمريكا انتخاب شد.

    - در سال 1961 آقاي مايلز كتاب نهايي خود را با عنوان تكنيكهاي تحليل و مهندسي ارزش تأليف كرد. اين كتاب تاكنون سه بار ويرايش شده است و به دوازده زبان منتشر شده است.

    - در سالهاي 1962 تا 1964 آقاي مايلز بيشتر به سخنراني در مجامع مختلف در مورد مهندسي ارش پرداخت. مديران فروش جنرال الكتريك جلساتي را با مشتريان، توليدكنندگان و مديران شركتها، سازمانها و يا سايرگروهها تدارك ديدند، تا آقاي مايلز قدرتمندي فناوري جديد تحليل و مهندسي ارزش را به آنها نشان دهد.

مايلز در سال 1964 از جنرال الكتريك بازنشسته شد. وي در سالهاي 1965 تا 1980 سالانه در بيش از 12 سمينار، كارگاه و كنفرانس آموزشي در سراسر دنيا سخنراني ميكرد. او اين كار را براي شركتهاي خصوصي و مؤسسههاي دولتي و مجامع عمومي با سعي و پشتكار بالا انجام ميداد. مايلز در آگوست سال 1985 درگذشت. جوايز و نشانهايي كه در سالهاي فعاليت او به مايلز اهدا شده است عبارتند از:

1) نشان سلطنتي، نشان لياقت درجه 3 همراه بند گنجينه مقدس، اين نشان در سال 1985 توسط كيجيرو موراتو وزير تجارت بينالمللي ژاپن به او اهدا شد. لازم به ذكر است اين جايزه در تاريخ ژاپن تنها به سه نفر ديگر اهدا شده است. اين جايزه به كساني داده ميشود، كه به ژاپن كمك خاصي در طول شخصيت حرفهاي خود كرده باشند.

    2) بالاترين نشان جنرال الكتريك توسط مدير عامل شركت براي تقدير و تشكر به جهت سودي كه در نتيجه استفاده و ايجاد مهندسي ارزش و تحليل ارزش نصيب شركت شده بود، به او اهدا شد.

  3) مدال افتخاري نخبگان در سال 1964 به منظور قدرداني از او توسط دانشگاه وسليان نبراسكا بهدليل دستاوردهاي ايجاد و آموزش تحليل و مهندسي ارزش

4) جايزه «ارزش به عنوان مفهوم زندگي» در سال 1976 از سوي انجمن بينالمللي مهندي ارزش به او و همسرش الينر اهدا شد. اين نشان تا كنون فقط به سه نفر اهدا شده است. روي اين نشان نوشته بود. «تقديم به لارنس و الينر مايلز كه با زندگي خود كمك كردند تا ارزش بهعنوان مفهوم زندگي شناخته شود.»

4) جايزه «خدمات برجسته» در سال 1979 از سوي انجمن مهندسي و مديريت ارزش آفريقاي جنوبي به او اهدا شد.

5) مدال تقدير انجمن مهندسان آلمان در سال 1981 در فرانكفورت آلمان به او اهدا شد. كه روي آن نوشته شده بود: «آقاي مايلز! از شما بخاطر اين هديه بزرگ كه به دنياي صنعت هديه كرديد، متشكريم.»

6) مدال برزيل (1983) از سوي انجمن مهندسي مواد برزيل (سائوپائولو) به منظور قدرداني از كمك او در انتقال فناوري تحليل و مهندسي ارزش به برزيل. روي كه روي مدال نوشته شده بود: «ديدار شما از برزيل ارزشي است فراسوي تحليل»

7) با نشان «قدرداني از موفقيت» در سال 1984 در همايش متخصصين جنرال الكتريك در اورلاندوي فلوريدا از آقاي مايلز پس از 20 سال از بازنشستگي تقديرشد.

8) در سال 1983 انجمن مهندسي ارزش ژاپن آقاي مايلز را با ايجاد نشان مايلز، ارج نهاد.

9) بالاترين نشان تقدير غيرنظامي نيروي دريايي آمريكا در سال 1985 بخاطر سازماندهي دفتر مهندسي ارزش و انتشار برنامه، كه ميليونها دلار صرفهجويي را براي نيروي دريايي به ارمغان داشت، به وي تقديم شد.

10) در سال 1975 انجمن بينالمللي مهندسان ارزش آمريكا نشان مايلز را براي تقدير از ايشان بوجود آورد. اين نشان براي «ايجاد يا كمك به پيشرفت در تكنيك مهندسي يا تحليل ارزش» اهدا ميشود.

 

منبع: نشریه ماورا- مترجم: زانیار ضمیران