نموار FAST نهایی

regional development

در این نوشتار قصد داریم توضیحات کلی در مورد نمودار FASTارائه دهیم

اگر قسمت اول و دوم را مطالعه نکرده اید، حتما مروری بر آنها داشته باشید.

اصلی ترین کارکرد نمودارFASTتشخیص روابط و توالی کارکرد ها و زمان رخ دادن آنها است.در واقع نموداری است برای تحلیل سیستمی و با دیدی کارکردگرا.

ابتدا به شکل زیر توجه فرمایید و قبل از اینکه شروع به خواندن کنید، چند دقیقه ای روی شکل تمرکز کرده و سپس ادامه دهید.

FAST Diagram By Hadi

برای ترسیم نمودارFASTبهتر است یکی از کارکرد های اصلی پروژه انتخاب شود. این گزینش می تواند اتفاقی باشد. در ترسیم نمودار، دو پرسش اساسی وجود دارد: چرا؟ و چگونه؟

با حرکت همزمان از سمت چپ و راست برای کارکرد انتخابی این دو سوال را می پرسیم. جواب «چرا؟» «برای» است و جواب «چگونه؟» «با/ توسط»

وقتی برای کارکردی این سوال را مطرح کردیم، کارکردی که جواب مناسب برای سوال است را انتخاب می کنیم. ممکن است چند کارکرد هم زمان اتفاق بیفتد که در این صورت آن دو را زیر هم می نویسند. (همان پاسخ به سوال « چه زمانی» است) البته نحوه قرار گرفتن کارکرد های همزمان خود قاعده و قانونی دارد که برای کسب اطلاعات بیشتر می توانید به مراجع آن مراجعه فرمایید.

برای توضیح بیشتر نمودار، کارکرد اصلی « حمل کردن مسافر » و «حمل کردن بار» است.

- چگونه « حمل کردن مسافر» ؟

- توسط « هدایت کردن وسیله» و « نشان دادن جهت» و...

- برعکس آن نیز درست است:

- چرا « هدایت کردن وسیله» و « نشان دادن جهت» و...

- برای « حمل کردن مسافر » و «حمل کردن بار»

این توالی تا زمانی که همه کارکرد ها در نمودار جای بگیرند، ادامه خواهد یافت.

بعد از رسم نمودار از دو طرف دوباره شروع کنید و به سوالات پاسخ داده و به پیش روید تا از صحت قرارگیری کارکرد ها مطمئن شوید.

نکته جالب این است که هیچ نمودارFASTدرستی وجود ندارد و تنها اعضای تیم است که تشخیص درستی و یا نادرستی را می دهد.

این نمودار با نیم نگاهی به کتاب«بهبود بی تردید» نوشته آقای محمود کریمی، انتشارات رسا، تقریر شده است.

نویسنده: هادی آقازاده