راه حل ارزش

 

 

Week 7

مهم نیست مشکل چیست!

مهندسی ارزش کلید هایی دارد انگار...

در پست قبلی در مورد اهمیت یادگیری مهندسی ارزش با شما تبادل نظر کردیم. حال می خواهیم ببینیم مهندسی ارزش چطور می تواند فارغ از نوع مشکل در هر بخش صنعتی  خدماتی، یک کلید قدرتمند برای حل مسائل سازمانی آن باشد.

یکی از زیربنایی ترین اصول مهندسی ارزش، تفکر کارکرد محور می باشد. تفکری که در آن به جای دیدن شی و وسیله ای که کاری را انجام می دهد، به کاری که آن وسیله برای ارضای آن ساخته شده، توجه می شود و ارضای این نیاز در مرکز قرار داده می شود.

با این تفکر، هر شی ای که بتواند کارکرد مورد نظر را ارضا کند، به شرط مطلوب تر بودن از بعد هزینه ای و یا هر بعد دیگر، می تواند جایگزین سیستم فعلی شود. این گونه است که هزینه ها و نا مطلوب ها در گذر پروژه های مهندسی ارزش کاهش می یابد.

حال با همین تفکر کارکردی، هر سازمانی با هر ویژگی و نقاط ضعف و قدرتی، می تواند از مهندسی ارزش کارکرد هایش را طلب کند و کاری به تفاوت ها نداشته باشد.

چه این سازمان، یک سازمان بزرگ پروژه محور باشد و چه مهدکودکی که می خواهد طرحی نو در سیستم آموزشی اش راه بیندازد.

مهم این است که بخواهیم فراتر از عادی باشیم.

همه این اتفاق ها یک طرف، وجود تیم های چند تخصصی که از همه رشته های مرتبط با پروژه ها بهره می گیرد، می تواند تسهیل بزرگی برای برداشتن مانع بزرگ تفاوت ها در سازمان های مختلف باشد. اگر حتی همه ی اینها را نیز نادیده بگیریم، رویکرد نوآورانه مهندسی ارزش در حل مسئله ها و ارئه خلاقانه ی ایده های جدید مبتنی بر کارکرد مورد نظر، همه سوال ها را پاسخ خواهد داد.

VE Quote 7

در پست های آینده بیشتر از ویژگی های متفاوت مهندسی ارزش برایتان خواهیم نوشت.

 

نویسنده: هادی آقازاده