فراتر از عادی...

 

khabar45I2

وقتی نیاز داری فراتر از عادی باشی...

بعضی ها می گویند تکنیک است!
بعضی ها می گویند روش است!
بعضی ها می گویند ابزار است !
و بعضی ها...
بعضی ها هم می گویند مهندسی ارزش، راه و رسمی است برای فکر کردن!
فکر کردن برای حل یک مسئله! مسئله ای که آزارمان می دهد، فقط مال خودمان است و این ما هستیم که باید بتوانیم از پس آن برآییم. می خواهی مسئله مان بالا کشیدن یک آسمان خراش باشد و یا طراحی سیستم آموزشی برای یک مهد کودک! وقتی نیاز هست فراتر از عادی باشیم، وقتی خوب بودن مان دشمن عالی شدن مان است، باید راز و رمز متفاوت فکر کردن را بیاموزیم و مشق کنیم.
لَری مایلز بنیانگذار تحلیل و مهندسی ارزش، یکی از همان بعضی هایی است که معتقد است: « مهندسی ارزش، سیستمی است برای استفاده در مواقعی که به نتایج بهتر از شرایط عادی نیاز داریم.»
اما چگونه؟
مهندسی ارزش چه دارد که همه را به چالش فرار رفتن از شرایط عادی دعوت می کند؟
جواب باز نزد پدر مهندســــی ارزش است. می گوید: « مهندســـی ارزش به جای تفکر و صحبت کردن بر سر « چیز ها»، فرآیند تفکر را به سمت « کارکردها» سوق می دهد.»

Presentation1

پس کلید واژه ی اصلی همان « کارکرد» است.
به زبان ساده و عامیانه، مهندسین ارزش، می خواهند پول کمی بدهند ولی آش بیشتری بخورند و به زبان علمی و دقیق، مهندسین ارزش در تلاش هستند چیزی که برای مشتری « ارزش» ایجاد می کند را بالا ببرند
اما چگونه؟
کلید واژه ی اصلی همان « کارکرد» است.
اگر بخواهیم عادی باشیم، ایجاد ارزش، هزینه های مالی و غیر مالی را هم افزایش می دهد و در واقع افزایش ارزش، یک ضد ارزش دیگر برای مشتری به دنبال دارد ولی وقتی بخواهیم فراتر از عادی باشیم و متفاوت عمل کنیم، نیاز به طرز فکر متفاوت هم خواهیم داشت و این جاست که مهندسی ارزش وارد می شود.
حال چگونه تضاد بین « ارزش» ها و « ضد ارزش» ها را حل می کنیم؟
کلید واژه ی اصلی همان « کارکرد» است. در مقاله های بعدی بیشتر راجع به « کارکرد» خواهیم نوشت!

نویسنده: هادی آقازاده